Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai

Ngày 10/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp thông qua quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh Bình Định. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và  ý kiến tham gia của các thành viên dự  họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 56/TB-UBND ngày 12/04/2017.

 thien tai

Ảnh minh họa

Theo đó, đồng ý bổ sung thêm Thư ký Quỹ và sử dụng bộ máy của Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh để phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh và các hoạt động khác của Quỹ.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh tiếp tục nghiên cứu, dự thảo Quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; sau đó tổ chức hội thảo để lấy ý kiến tham gia của các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh