Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCTUBND tỉnh tại buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

Ngày 25/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh về một số đề xuất, kiến nghị của Hội. Sau khi nghe Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trình bày một số đề xuất, kiến nghị của Hội và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 225/TB-UBND ngày 30/10/2017.

1 dai tuong niem thanh nien xung phong

Ảnh minh họa

Theo đó, về chủ trương đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong, Thường trực Tỉnh ủy đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 597 TB/TU ngày 10/4/2017 và UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1880/UBND-VX. Giao Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng Công trình Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong, báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, bổ sung các tài liệu kiểm chứng mang tính pháp lý, làm cơ sở để xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cung cấp cho Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Giao Sở Nội vụ có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn việc xác nhận Phiên hiệu thanh niên xung phong đối với các trường hợp không có đầy đủ tài liệu kiểm chứng, làm cơ sở để xác nhận Phiên hiệu.

Về việc giải quyết hồ sơ thương binh, liệt sĩ của thanh niên xung phong tồn đọng trên địa bàn tỉnh, giao Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh rà soát, tổng hợp tất cả các hồ sơ thương binh, liệt sĩ của lực lượng Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh chưa được giải quyết gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.  Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh lập thủ tục hồ sơ thương binh, liệt sĩ của Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh chưa được cộng nhận theo quy định tại Quyết định số 48/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Về việc hỗ trợ kinh phí cho các Hội Cựu thanh niên xung phong chưa được công nhận là Hội đặc thù, giao Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh có văn bản chỉ đạo Hội Cựu thanh niên xung phong cấp huyện và cấp xã đăng ký lịch làm việc với UBND cùng cấp về việc xem xét, hỗ trợ kinh phí cho Hội Cựu thanh niên xung phong cấp huyện và cấp xã theo ý kiến chỉ đạo của UBNDtỉnh tại Công văn số 1654/UBND-VX ngày 11/4/2017; Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2017 - 2022), giao Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đạt kết quả. Giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội theo quy định; Về thành lập “Quỹ nghĩa tình đồng đội thanh niên xung phong”, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh xây dựng đề án thành lập “Quỹ nghĩa tình đồng đội thanh niên xung phong” theo hướng dẫn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và quy định hiện hành của Nhà nước.

Thùy Trang 

VP UBND tỉnh