Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định

Ngày 21/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến tại Thông báo số 205/TB-UBND ngày 02/10/2017.

1 da dang sinh hoc

Ảnh minh họa

Qua nghe báo cáo về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 – 2025,  tầm nhìn đến năm 2030, nhìn chung nội dung chưa đánh giá kỹ hiện trạng đa dạng sinh học tỉnh, chưa làm rõ đối tượng chính cần bảo tồn, một số số liệu cấp nhật chưa sát tình hình thực tế. Vì vậy, giao Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của phản biển,  ý kiến các thành viên trong hội đồng thẩm định để tu chỉnh Quy hoạch. Về tiêu đề quy hoạch cần sửa lại là: “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Sau đó, giao Sở Kế hoạch  và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh