Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa

Ngày 14/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa . Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án và các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 20/6/2017.

1 du an ho phu hoa

Phối cảnh tổng thể Khu Đô thị Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án  tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa, sớm hình thành dự án để phát triển đô thị, tạo bộ mặt khang trang và mỹ quan đô thị theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Quy Nhơn và Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban QUản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung để báo cáo về quy hoạch, tiến độ thực hiện của dự án tại Hội nghị trao đổi thông tin với Câu lạc bộ Cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu vào đầu tháng 7/2017. Nội dung, tài liệu gửi trước cho UBND tỉnh trong tháng 6/2017. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đôn đốc Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định để triển khai thực hiện dự án; chủ động thực hiện nhiệm vụ đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án BT đã được giao theo quy định hiện hành của nhà nước, hàng tuần báo cáo UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện Dự án và những vấn đề vượt thẩm quyền để UBND tỉnh kịp thời chủ đạo triển khai thực hiện.

Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan để thực hiện dự án. Tập trung nguồn lực, khẩn trương đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã phê duyệt đối với các dự án BT và giai đoạn 1 của Dự án Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa. Xác định vị trí ưu tiên đầu tư khu tái định cư để bố trí cho các hộ bị giải tỏa nhà ở. Lưu ý trong thời gian chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, yêu cầu Nhà đầu tư dừng thi công các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2439/UBND-KT ngày 22/5/2017. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, xác định lại khu vực cần thực hiện rà phá bom, mìn vật nổ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó tập trung rà phá bom mìn ở khu vực trên cạn là chủ yếu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, làm việc với Nhà đầu tư ưng kinh phí thực hiện từ nguồn vốn hoàn trả của tuyến đường Long Vân – Long Mỹ.

Mặt khác,  đồng ý chủ trương cho bổ sung chi phí Di dời đường dây 110kV Quy Nhơn 220- Quy Nhơn 2 và chi phí thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ vào Dự án BT điều chỉnh. Việc điều chỉnh dự án làm tăng dự toán đối với các hạng mục BT đường Điện Biên Phủ nối dài và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa đã được phê duyệt trước đây. Nhà đầu tư phải có cam kết và tự chịu trách nhiệm đối với khoản kinh phí này. Giao Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành tiến hành lập hồ sơ để bàn giao phần diện tích không vướng giải phóng mặt bằng và phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng xong cho Nhà đầu tư để kịp thời thi công các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành, địa phương, chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình theo chức trách, nhiệm vụ được giao tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh