Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy

Ngày 06/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo 120/TB-UBND ngày 09/06/2017.

1 bao ve moi truong 5

Ảnh minh họa

Theo đó, rà soát, điều chỉnh lại kết cấu Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và những chỉ tiêu cần đạt đến năm 2030 - trong quá trình xây dựng Dự thảo Kế hoạch cần bám sát các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu. 

Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo (cấp tỉnh) thực hiện Kế hoạch nêu trên. Báo cáo UBND tỉnh các nội dung nêu trên trước ngày 16/6/2017 để tổ chức họp thông qua trước khi triển khai thực hiện.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh