Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

Ngày 14/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 15/11/2017.

1 cn cao

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ bản thống nhất với Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện phù Mỹ, tỉnh Bình Định do đơn vị tư vấn trình bày. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh để đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

Giao UBND huyện Phù Mỹ lập phương án bồi thường, di dời, tái định cư 13 hộ dân thuộc khu vực quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, huyện phù Mỹ để triển khai thực hiện Đề án khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TL

VP UBND tỉnh