Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân

Ngày 24/8/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn về việc các hộ dân tại xã Ân Hảo Đông lấn chiếm đất trồng rừng của Công ty. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 191/TB-UBND ngày 06/09/2017.

1 trong rưng

Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn sau khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất đã không có các biên pháp bảo vệ, quản lý để người dân lấn chiếm đất trồng rừng trong thời gian dài gây khó khăn việc xử lý, thu hồi đất. Yêu cầu Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn làm việc, phối hợp với chính quyền địa phương (UBND xã) để vận động người dân không tiếp tục lấn chiếm đất của Công ty. Đồng thời Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn có trách nhiệm đo đạc, xác định lại diện tích đất trồng rừng của Công ty đã được UBND tỉnh giao. Xác định cụ thể diện tích đất trồng rừng thực tế của Công ty, diện tích đất bị người dân lấn, chiếm. Trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.     

Giao UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo UBND xã Ân Hảo Đông vận động người dân đã xâm lấn đất của Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn sau khi hết chu kì thu hoạch, giao trả đất lại cho Công ty. Giao UBND huyện chủ trì, mời các đơn vị thuê đất, trồng rừng trên địa bàn làm việc để thống nhất có chính sách hỗ trợ đối với địa phương về xây dựng đường sá, cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi và hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai lũ lụt...Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét, tính toán đơn giá cho thuê đất theo chu kì 5 năm trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh