Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 27/07/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 6 tháng đầu năm 2017. Sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tạiThông báo số 155/TB-UBND ngày 02/08/2017.

1 an lao

Ảnh minh họa

Theo đó, nhất trí với Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Báo cáo đã phản ảnh đầy đủ các mặt hoạt động của Chi nhánh, trong 6 tháng đầu năm 2017 Chi nhánh NHCSXH đã làm tốt công tác tham mưu cho BĐD HĐQT triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, làm tốt công tác giải ngân, thu nợ, tăng trưởng dư nợ trong 6 tháng đầu năm. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến ngày 30/6/2017 đạt 2.967.138 triệu đồng, đạt 98,83% kế hoạch trung ương giao, tăng 159.105 triệu đồng (tỷ lệ tăng 5,67%) so đầu năm, tăng 335.789 triệu đồng (tỷ lệ tăng 12,76%) so với cùng kỳ năm 2016. Các chương trình tín dụng được triển khai hiệu quả, hoạt động của Điểm giao dịch xã và Tổ Tiết kiệm và vay vốn được duy trì thường xuyên, ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Chương trình cho vay HSSV có HCKK giảm 56.874 triệu đồng do thu nợ đến hạn lớn, nhu cầu vay vốn HSSV có HCKK giảm so với những năm trước; cho vay hộ SXKD VKK giảm 703 triệu đồng do thu nợ đến hạn lớn. Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn tồn kế hoạch nhiều (19.362 triệu đồng) do một số địa phương chưa có danh sách hỗ trợ chính thức, người dân chưa triển khai làm nhà. Nợ quá hạn toàn chi nhánh giảm, tuy nhiên một số nơi nợ quá hạn tăng so với đầu năm. Toàn tỉnh còn 02 phương án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, chưa đạt mục tiêu đề ra, còn 12 Tổ TK&VV xếp loại yếu kém tăng 8 Tổ so với đầu năm; việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng một số nơi còn chậm.

 Mặt khác, tiếp tục bám sát Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc thuận lợi cho Chi nhánh NHCSXH.  Chi nhánh NHCSXH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND, BĐD HĐQT cấp tỉnh, huyện triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và của NHCSXH Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra, tập trung thu nợ tạo nguồn vốn cho vay quay vòng kịp thời phục vụ nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, học tập... cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2017; Chủ động phối hợp cùng thành viên BĐD HĐQT, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh, huyện, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch năm 2017, kiểm tra công tác ủy thác theo Văn bản số 3775/NHCS-KTNB ngày 27/9/2016 của Ngân hàng Chính sách nhằm tranh thủ sự chỉ đạo của BĐD HĐQT, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động;Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền để huy động vốn từ dân cư và Tổ TK&VV tại ĐGDX để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo chỉ tiêu Trung ương giao; Đối với cho vay trồng rừng, phát triển sản xuất theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để triển khai cho vay kịp thời sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao; Đối với cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bên cạnh việc mở rộng chính sách cho vay bằng nguồn vốn địa phương để khuyến khích lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh về nguồn vốn cho vay và phương án thu nợ đảm bảo việc cho vay và thu hồi nợ tốt; Duy trì và nâng cao hơn nữa chất lương và hiệu quả hoạt động của giao dịch xã. Chấp hành nghiêm túc các quy định về giao dịch xã để làm tốt công tác chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi đến tay hộ vay một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất;Tăng cường các giải pháp xử lý nợ quá hạn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thu hồi để giảm nợ quá hạn so với đầu năm, phấn đấu đến 30/9/2017 đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn 0,15% trên tổng dư nợ. Đặc biệt, chú trọng tập trung xử lý các phương án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng theo Văn bản số 3653/NHCS-TDNN ngày 19/11/2012 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; Cần củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng Tổ TK&VV phấn đấu giảm các Tổ có nợ quá hạn trên 2% và Tổ TK&VV yếu kém. Đối với việc sáp nhập Tổ TK&VV, thực hiện theo lộ trình, đảm bảo chất lượng hoạt động của Tổ.

 Tiếp tục theo dõi, bám sát các món nợ của hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên liên lạc, phối hợp với Ngân hàng CSXH nơi hộ vay cư trú để đôn đốc thu hồi nợ. Đối với các trường hợp chưa tìm ra địa chỉ mới thì tiếp tục truy tìm để có biện pháp tác động thu hồi nợ; Phối hợp với các tổ chức CT-XH nhận ủy thác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội cấp huyện, xã, Ban giảm nghèo, thành viên BĐD, Trưởng thôn và các BQL Tổ TK&VV mới, Tổ TK&VV trung bình, yếu; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và tích cực tổ chức phân công đến cán bộ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ về công tác kế toán, tín dụng, tự kiểm tra và chấn chỉnh toàn diện mọi mặt để chuẩn bị kiểm tra kiểm toán nội bộ của NHCSXH Việt Nam; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hiểu, tiếp cận tham gia gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH, hộ diện đối tượng chính sách vay được vốn tín dụng ưu đãi, sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững. 

TL

VP UBND tỉnh