Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 29/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 01/02/2018.

dong mit

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành tại cuộc họp; các văn bản góp ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Sở có liên quan để hoàn chỉnh nội dung hồ sơ, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi Phương án Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít được phê duyệt, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh hồ sơ các dự án thành phần trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các sở liên quan, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Giao Ban Nông nghiệp và PTNT khẩn trương ưu tiên triển khai các hạng mục công việc có liên quan đến các khu tái định cư để sớm hoàn chỉnh các  cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ cho việc di dời tái định cư người dân đến nơi ở mới.Đối với việc xây dựng nhà tái định cư cần tham khảo ý kiến của người dân, và giải pháp lựa chọn nên chọn theo nguyện vọng đa số của người dân. Việc xây dựng các cơ sở làm việc để hình thành trung tâm xã mới cần tham khảo thêm ý kiến của địa phương để đảm bảo phù hợp và sát với nhu cầu thực tế. Giao UBND huyện An Lão rà soát diện tích đất rừng trước đây đã tạm giao cho người dân, đất bị lấn chiếm, đất cho doanh nghiệp thuê tiến hành thu hồi và đề xuất thu hồi để giao đất sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để mở rộng diện tích đất sản xuất cho người dân. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hạn mức đất ở tại địa phương để đề xuất diện tích đất ở để giao cho người dân trong khu tái định cư cho hợp lý, đảm bảo tỷ lệ giữa diện tích đất ở và diện tích đất vườn.Giao Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét đề xuất đầu tư hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư.Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban dân tộc tỉnh xét xét đề xuất bố trí các nguồn vốn lồng ghép, vốn khác để bổ sung nguồn vốn cho dự án. Giao Ban Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung để họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án trong tháng 2/2018.

TL

VP UBND tỉnh