Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáovà ý kiến tham gia của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 75/TB-UBND ngày 30/03/2018.

ho chua dong mit

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với huyện An Lão và các xã bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Đồng Mít cần  làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của người dân khi triển khai thực hiện dự án. Thông qua các già làng, người có uy tín trong đồng bào tại địa phương để phổ biến, phân tích những thuận lợi, lợi ích đạt được cho người dân khi Hồ chứa nước Đồng Mít hoàn thành, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của địa phương; triển khai hoạt động có hiệu quả Ban vận động của huyện, chỉ đạo các phòng ban của huyện phối hợp thực hiện.

Yêu cầu Ban dân tộc tỉnh cử lãnh đạo Ban xuống địa phương để phối hợp với huyện An Lão để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tại vùng bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; xem xét, bố trí kinh phí từ các Chương trình do Ban thực hiện để lồng ghép, bổ sung thêm cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng dự án. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn bà con sản xuất nông nghiệp tại nơi ở mới đạt hiệu quả.  Đồng ý mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Thôn 3, 8, Tmanghen xã An Trung, giao Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét đề xuất UBND tỉnh. Thẩm định hồ sơ có liên quan về đất rừng đề xuất UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường giúp đỡ, hướng dẫn UBND huyện An Lão trong công tác giải phóng mặt bằng, đề xuất các biện pháp để UBND huyện đẩy nhanh tiến độ giao đất cho người dân. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp cùng địa phương triển khai các thủ tục áp giá, công bố thông tin quy hoạch và các chính sách hỗ trợ đền bù, tái định cư... cho người dân. Ưu tiên triển khai xây dựng các khu tái định cư, khu sản xuất.  Phương án di dời Trường THCS bán trú Đinh Nỉ, trên cơ sở đề nghị của huyện An Lão, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT xem xét, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng giải phóng mặt bằng gửi các thành viên tham gia góp ý, tổng hợp trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

TL

VP UBND tỉnh