Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư

Ngày 10/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự án. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 62/TB-UBND ngày 17/04/2017.

du an

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT cần tập trung cao độ để thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự án đạt kết quả tốt.

Đối với dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung- tỉnh Bình Định, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ tham gia Hội đồng Giải phóng mặt bằng và tổ công tác của các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các công trình ưu tiên khởi công trong năm 2017, triển khai gấp các thủ tục liên quan lập tiến độ để thực hiện trước mùa mưa lũ năm 2017 và tránh tổn thất do lũ tiểu mãn 2017. Về kinh phí đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án thực hiện theo nguyên tắc các huyện, thị xã, thành phố có dự án bố trí kinh phí đối ứng để thực hiện. Trường hợp địa phương thực sự khó khăn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để cho chủ trương. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất sửa khẩn cấp, ưu tiên các hạng mục đê, kè, giao thông (cầu, đường) đã hư hỏng nặng đảm bảo an toàn trong mùa lũ năm 2017

Đối với dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại, Gói thầu số 8, Hợp phần 1, sửa chữa nâng cấp cấp Đập Mới, giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ hiện trường và đề xuất phương án tối ưu báo cáo UBND tỉnh; Hợp phần 2 trồng rừng ngập mặn, giao Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và quy mô của dự án. Lưu ý về thời điểm trồng rừng để không bị lũ lụt gây thiệt hại đối với cây giai đoạn mới trồng.

Đối với dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung, giao Ban Quản lý dự án làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để xử lý các tồn tại về mặt thiết kế trong tháng 04/2017 để kịp thời thi công;  Đối với dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản Hoài Nhơn, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, khảo sát bổ sung phương án khoan giếng trong phần mái để cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, để so sánh lựa chọn phương án phù hợp trình thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đối với dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ về kế hoạch sử dụng đất 2017-2020, bổ sung quy hoạch thủy lợi về tài nguyên nước đã có trước đây để Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 trình phê duyệt đúng thời gian quy định.

Đối với các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, Ban QLDA Thủy lợi thực hiện quản lý dự án nhưng hiện nay đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT lập thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Đối với những dự án còn thiếu hồ sơ thủ tục giao Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp hồ sơ thủ tục còn thiếu cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT lập thủ tục để thanh quyết toán theo quy định. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT thực hiện theo đúng kết luận của Thanh tra, Kiểm toán, tiếp tục đôn đốc, thu hồi kinh phí để nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp bất khả kháng lập thủ tục, báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất bố trí vốn đối ứng còn thiếu của dự án trong năm 2017 để triển khai thực hiện theo đúng cam kết với nhà tài trợ.  

TL

VP UBND tỉnh