Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp ngành Xây dựng năm 2018

Ngày 01/3/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì buổi gặp mặt các doanh nghiệp ngành Xây dựng. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 9/03/2018.

hinh hop dep

Theo đó, giao Sở Xây dựng tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, bao gồm tất cả các dự án có nguồn vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là đối với các đơn vị tư vấn trong hoạt động xây dựng để xử lý nghiêm đối với đơn vị tư vấn có nhiều sai sót trong việc lập dự án, thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu …; thông báo về thời hạn hoạt động, giấy phép hành nghề của tư vấn, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân không đủ năng lực hoặc có nhiều vi phạm trong hoạt động tư vấn xây dựng; tăng cường công tác quản lý về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện chủ trương hạn chế sử dụng vật liệu xây bằng đất sét nung, khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung và các loại vật liệu mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường; phối hợp với Sở Tài chính để công bố giá vật liệu xây dựng không nung và các loại vật liệu xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng biết và áp dụng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất xử lý tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các địa phương khẩn trương giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; ưu tiên bố trí đủ vốn để trả nợ khối lượng các công trình đã hoàn thành theo tiến độ giải ngân của dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch; kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nội dung quy hoạch khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, tiến hành cấp phép khai thác đối với các mỏ vật liệu xây dựng theo quy hoạch, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu xác định cự ly vận chuyển hợp lý, giảm chi phí, giá thành dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Các Chủ đầu tư, các Ban QLDA chuyên ngành và cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu phải phân chia gói thầu hợp lý, xác định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đã thực hiện các công trình, dự án tương tự phù hợp, tạo điều kiện cho nhà thầu địa phương có đủ kinh nghiệm tiếp cận, thực hiện các dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao năng lực của nhà thầu trong tỉnh; xử lý linh hoạt về bảo lãnh dự thầu để tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh phải nỗ lực vươn lên, từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm, hỗ trợ, liên danh để có thể đảm nhận thực hiện các dự án, gói thầu quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong và ngoài tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị Hiệp hội Nhà thầu xây dựng tăng cường vai trò kết nối các doanh nghiệp của ngành xây dựng với các sở, ngành liên quan, kịp thời phản ánh các tồn tại, khó khăn, vướng mắc để các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp; chủ động liên hệ, cung cấp thông tin về các dự án tỉnh đang kêu gọi đầu tư, dự án kêu gọi xã hội hóa đầu tư để các doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh biết, tham gia đầu tư nếu đủ điều kiện, năng lực thực hiện theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh