Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài

Ngày 10/8/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 168/TB-UBND ngày 11/08/2017.

duong truc

Ảnh minh họa

 Đối với Đoạn Km0 – Km4+00, Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung triển khai thi công các công trình thoát nước, nhất là các cầu trên tuyến; đồng thời, các nhà thầu thi công chủ động trong việc thỏa thuận các vị trí mặt bằng và đường công vụ phục vụ thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; yêu cầu nhà thầu thi công phải thực hiện hoàn trả mặt bằng và các tuyến đường sau khi thi công công trình; Ban Quản lý KKT tạo điều kiện thuận lợi để cho các đơn vị thi công được sử dụng đất và tuyến giao thông trong khu tái định cư Cá Tiến để thi công công trình; Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thi công 02 gói thầu còn lại; đồng thời, triển khai ngay việc  cắm cọc mốc GPMB để bàn giao cho Ban GPMB tỉnh tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB phạm vi đường công vụ phục vụ thi công dư án; tổ chức họp giao ban thường xuyên hàng tuần, để giải quyết kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền và đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ; Ban GPMB tỉnh phối hợp với UBND huyện Phù Cát tập trung giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng 14 hộ dân còn lại để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án; đồng thời, phối họp với Ban QLDA Giao thông tỉnh để triển khai bổ sung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng đường công vụ phục vụ thi công dự án; UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND xã Cát Tiến khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đối với 14 hộ đầu tuyến để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến ngày 20/8/2017 phải hoàn thành dứt điểm công tác xác nhận nguồn gốc đất của các hộ này.

Đối với Đoạn Km4+00 – Km18+500, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương bổ sung các bản đồ công bố quy hoạch hướng tuyến, khu vực cần thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng để người dân biết, ủng hộ việc triển khai dự án, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục đầu tư đối với dự án BT theo đúng quy định hiện hành; đồng thời nghiên cứu các giải pháp rút ngắn thời gian phù hợp để sớm triển khai thực hiện dự án BT này; Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát quy hoạch phát triển hệ thống giao thông khu vực dọc tuyến, để bố trí các điểm đấu nối phù hợp vào tuyến đường chính nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương đề xuất giá trị quỹ đất đối ứng để hoàn tất các thủ tục đầu tư đối với dự án BT. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn thực hiện đầy đủ các thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định. Giao UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn thông báo đến người dân trong khu vực dự án biết kế hoạch triển khai thi công để người dân chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp, nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân; đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa và mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của dự án, để người dân ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án. Giao Ban GPMB tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn có liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng các khu tái định cư 1, 3, 4. Đối với khu tái định cư số 4, Ban GPMB tỉnh tiến hành san lấp nền đến cao độ phù hợp để bàn giao cho người dân bố trí tái định cư.

TL

VP UBND tỉnh