Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết việc chồng lấn các dự án tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp

Ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì họp giải quyết việc chồng lấn các dự án tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo 16/TB-UBND ngày 25/01/2018.

nha may thai

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Phù Cát khảo sát lại địa điểm chồng lấn các dự án tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp Cát Nhơn, huyện Phù Cát; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 01/2018.

Bên cạnh đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Nhà đầu tư báo cáo lại Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp Cát Nhơn, trình UBND tỉnh; đồng thời yêu cầu Nhà đầu tư ứng kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh