Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

Ngày 16/8/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi họp thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc trình bày và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 172/TB-UBND ngày 18/08/2017.

1 nguon nlẢnh minh họa

Theo đó, giao các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, thống nhất các chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2016 và xác định mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được theo lộ trình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh nhưng phải đảm bảo ít nhất bằng chỉ tiêu Nghị quyết Chính phủ đã quy định; đề ra giải pháp và xác định nguồn nhân lực đầu tư, hỗ trợ phù hợp với điều kiện của tỉnh để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực của Nghị quyết.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ xác định nguồn lực đầu tư trung hạn 5  năm, hàng năm và mức hỗ trợ cụ thể từng lĩnh vực để thực hiện đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP trên địa bàn tỉnh. Giao các Sở Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham gia hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch và gửi cho Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành được giao nhiệm vụ trên khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo, kết quả về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 25/8/2017 để hoàn chỉnh Kế hoạch, trình UBND tỉnh trước ngày 31/8/2017.

TL

VP UBND tỉnh