Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành văn hóa và thể thao

Ngày 27/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành văn hóa và thể thao. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trình bày và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 244/TB-UBND ngày 01/12/2017.

tuong nss

Về Công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai các thủ tục liên quan lên khối lượng hoàn thành còn lại và tổ chức nghiệm thu để thanh toán dứt điểm nguồn vốn đầu tư đã bố trí trong kế hoạch năm 2017 cho công trình; đồng thời khẩn trương phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan lập thủ tục triển khai xây dựng hạng mục Nhà bảo vệ kết hợp với hướng dẫn dâng hoa, thuyết minh tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 6463/UBND-VX ngày 24/11/2017.

Về Công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Huyện đường Bình Khê, giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương lập thủ tục theo quy định thanh quyết toán công trình, báo cáo UBND tỉnh; Về Công trình mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, giiao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương triển khai sửa chữa và điều chỉnh hệ thống công năng của Nhà trưng bày Bảo tàng Quang Trung theo chủ trương của UBND tỉnh và triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện hạng mục nội thất trưng bày hiện vật của Nhà Bảo tàng theo quy định. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư hạng mục: Nâng cấp khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt thuộc dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung.

Về Công trình Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh xây dựng thêm một phương án sử dụng Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ hoạt động và biểu diễn của 3 đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát tuồng Đào Tấn, Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định, báo cáo UBND tỉnh; Về Công trình Nâng cấp, sửa chữa Nhà thi đấu thể thao tỉnh, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan lập thủ tục triển khai xây dựng công trình nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu; Về Công trình Sửa chữa Khu di tích Cách mạng Núi Bà, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan khẩn trương lập thủ tục triển khai xây dựng công trình nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu, đảm bảo công trình hoàn thành trước ngày 31/3/2018; Về công trình Đền thờ Võ Duy Dương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa và Thể thao, Xây dựng và các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất việc sử dựng nguồn kinh phí từ ngân sách bố trí cho công trình, báo cáo UBND tỉnh; Về Công trình Đàn tế Trời đất (Đài Kính Thiên) - hạng mục: Trồng cây xanh, trồng cây bông giấy và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lập thủ tục đầu tư xây dựng hạng mục trên với các nội dung theo quy định của Luật đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh

Về công trình Đền thờ Nguyễn Trung Trực, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục khảo sát thêm một vài địa điểm khác phù hợp tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát để xây dựng đền thờ, báo cáo UBND tỉnh; Về công trình tượng Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai xét chọn tượng theo quy định và tổ chức khảo sát đề xuất thêm phương án địa điểm đặt tượng tại công viên trước khu nhà Trung tâm thông tin tư liệu trong khuôn viên Trường Đại học Quy Nhơn, báo cáo UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh