Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa –Thể thao hồ Phú Hòa

Ngày 10/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 16/5/2017.

1phu hoa

Ảnh minh họa

Theo đó, đồng ý chủ trương cho thực hiện công tác rà phá bom mìn đối với phần diện tích trước đây chưa thực hiện rà phá bom mìn với quy mô khoảng 170,21ha (trong đó: diện tích lòng hồ Phú Hòa khoảng 74,87ha, diện tích xung quanh hồ Phú Hòa khoảng 95,34ha). Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng phương án, dự toán, trình thẩm định, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn theo quy định. Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, rà soát lại đối với phần diện tích trước đây đã thực hiện công tác rà phá bom mìn và chịu trách nhiệm xử lý các vật liệu nổ còn sót lại (nếu có) trong khu vực này.

Về công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư, giao UBND thành phố Quy Nhơn đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của Hợp đồng BT đã ký kết, trong đó trước mắt tập trung khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đầu tư xây dựng thông tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài.  Đồng ý về chủ trương cho Nhà đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư để đảm bảo tiến độ thực hiện khu tái định cư, kịp thời bàn giao cho Nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định. Kinh phí đầu tư hạ tầng khu tái định cư được đưa vào dự án BT hoặc khấu trừ vào tiền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, tham mưu đề xuất cụ thể để triển khai thực hiện. Đề nghị Nhà đầu tư ứng kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.  Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan có liên quan chuyển trả khoản kinh phí đã ứng trước đây để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư BT đường Long Vân – Long Mỹ theo quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan lập các thủ tục để bàn giao phần diện tích không vướng giải phóng mặt bằng và diện tích đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng cho Nhà đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện thi công xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Nhà đầu tư và các bên liên quan căn cứ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 01/12/2016, các chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 505/UBND-KT ngày 16/02/2017, Thông báo số 54/TB-UBND ngày 07/4/2017 và điều kiện thực tế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét việc điều chỉnh Dự án Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài, Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa và thực hiện điều chỉnh Hợp đồng BT theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn của tỉnh khi thực hiện việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí.

Đề nghị Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương đầu tư xây dựng dự án đáp ứng theo tiến độ đã được phê duyệt, trong đó cần tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Dự án Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài, Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa và triển khai hoàn thành giai đoạn 1 của dự án khu đô thị đối với khu vực đường Điện Biên Phủ nối dài, nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị, đảm bảo cảnh quan, môi trường của dự án; khoanh vùng để lại, chưa thực hiện thi công đối với các khu vực thuộc giai đoạn 2 của dự án ở khu vực phía Tây hồ Phú Hòa và khu vực sườn đồi dọc theo đường Lý Thái Tổ nối dài. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

TL

VP UBND tỉnh