Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Đại học Quốc tế

dai hoc quoc té

Ảnh minh họa

Ngày 10/03/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) về hoạt động hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và Trường Đại học Quốc tế. Sau khi nghe lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế và lãnh đạo Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh  báo cáo về hoạt động hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và Trường Đại học Quốc tế trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã kết luận tại Thông báo 51/TB-UBND ngày 15/03/2016.

Để hoạt động hợp tác  giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn; đồng thời trên cơ sở đề xuất của Trường Đại học Quốc tế về nội dung hợp tác năm 2016; UBND tỉnh giao Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tích cực, chủ động hơn nữa trong vai trò là cơ quan đầu mối để phối hợp với Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2015-2017 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết. Khẩn trương, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất đề xuất  UBND tỉnh xem xét, quyết định hợp tác với Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện một số nội dung thuộc các lĩnh vực theo đề nghị của Trường Đại học Quốc tế như: Đào tạo nguồn nhân lực, Nông nghiệp, Môi trường, Du lịch...

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất đề xuất cụ thể về việc triển khai thực hiện Dự án “Lai tạo giống bò chất lượng cao cho tỉnh Bình Định thông qua kỹ thuật công nghệ tế bào và tái lập chương trình tế bào”; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quốc tế, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan thống nhất đề xuất cụ thể về việc tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sỹ ngành Quản lý công cho tỉnh Bình Định; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quốc tế, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan thống nhất đề xuất cụ thể về việc đào tạo nguồn nhân lực về quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn chất lượng cao để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động du lịch của tỉnh Bình Định trong thời gian tới; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Quốc tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất đề xuất cụ thể về việc xây dựng kế hoạch tổ chức quảng bá, hỗ trợ phát triển, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch cho tỉnh Bình Định; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất đề xuất cụ thể về việc thực hiện đề tài quan trắc và kiểm soát môi trường nước, dự báo tình hình khí tượng thủy văn vào mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh Bình Định; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tích cực phối hợp với Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Trường Đại học Quốc tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đề tài nêu trên để hoạt động hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt.

TL

VP UBND tỉnh