Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

các kỳ hti

Ảnh minh họa

Ngày 20/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 tỉnh Bình Định. Sau khi nghe các thành viên dự họp tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 116/TB-UBND ngày 24/5/2016.

Theo đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 tỉnh Bình Định đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở các Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành, tập trung chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi; thường xuyên, kịp thời cập nhật tình hình, diễn biến của kỳ thi để báo cáo cho Ban chỉ đạo và UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức kỳ thi; trong đó lưu ý việc kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi, tiếp nhận và vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, giải quyết các khiếu nại tố cáo về thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 của tỉnh Bình Định. Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định; cung cấp đầy đủ thông tin về kỳ thi cho các cơ quan thông tin đại chúng, cho các ngành, các cấp, các địa phương, cho phụ huynh và học sinh tham dự kỳ thi. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục - đào tạo về Quy chế thi;  Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh; tiến hành thành lập ngay các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng ra đề và in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo để kịp thời đảm bảo cho công tác tổ chức kỳ thi. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt, an toàn, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Quy Nhơn trong việc tổ chức coi thi, chấm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì.

Giao Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi; tăng cường lực lượng tại các khu vực coi thi, chấm thi. Có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Giao  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện phương án  chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động  phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi. Có phương án tăng cường hỗ trợ thêm cán bộ y tế cho các điểm thi nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị viễn thông liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi;  Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đảm bảo ưu tiên, giải quyết kịp thời kinh phí cho kỳ thi; hướng dẫn sử dụng kinh phí kỳ thi đúng quy định. Giao Công ty Điện lực Bình Định chủ động, tích cực có kế hoạch điều phối nhằm đảm bảo ưu tiên nguồn điện trong thời gian tổ chức kỳ thi; đặc biệt là tại các điểm in sao đề thi, chấm thi. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tham gia tổ chức kỳ thi thường xuyên kiểm tra hệ thống điện phục vụ cho các điểm thi; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất điện, làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tổ chức kỳ thi. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: Tích cực tổ chức  tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

TL

VP UBND tỉnh