Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tình hình thực hiện “Đề án chuyển đổi các loại hình trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính”

Ngày 26/04/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện “Đề án chuyển đổi các loại hình trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính” trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 107/TB-UBND ngày 3/5/2018.

mam non tu chu

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, với sự cố gắng nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện “Đề án chuyển đổi các loại hình trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính” trên địa bàn tỉnh nên Đề án đã cơ bản hoàn thành các nội dung mà Đề án đã đề ra. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện thì nội dung chuyển đổi 13 trường mầm non chuyển sang công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trong Đề án đã không hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra. Để có cơ sở báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn, Quy Nhơn khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể tình hình và kết quả triển khai thực hiện “Đề án chuyển đổi các loại hình trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính” tại địa phương.

Đối với việc không hoàn thành nội dung thực hiện chuyển đổi trường mầm non sang công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính: cần phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; đề xuất cụ thể hướng khắc phục, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi; lưu ý: giải pháp khắc phục phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và gắn với Kế hoạch của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung báo cáo đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết tồn tại, vướng mắc của các địa phương phải được hoàn thành và gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/5/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nội dung báo cáo và đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan; khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND trước ngày 25/5/2018.

TL

VP UBND tỉnh