Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mục tiêu rà soát, đánh giá các quy định, TTHC năm 2017 là nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, đồng thời để cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính thực hiện thủ tục của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tuân thủ TTHC; trên kết quả rà soát thủ tục hành chính của các sở ban, ngành trên địa bàn tỉnh, ngày 25/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, sẽ tiến hành rà soát 35 thủ tục hành chính trên 10 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 05 sở, ban, ngành. Cụ thể:

thu tuc

- Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát 01 thủ tục hành chính quy định liên quan về lĩnh vực đầu tư.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 04 thủ tục hành chính, quy định liên quan về lĩnh vực bảo trợ xã hội (01 thủ tục hành chính); lĩnh vực người có công (03 thủ tục hành chính).

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát 18 thủ tục hành chính quy định liên quan về lĩnh vực đất đai (05 thủ tục hành chính); lĩnh vực biển và hải đảo (02 thủ tục hành chính); lĩnh vực tài nguyên nước (08 thủ tục hành chính); lĩnh vực địa chất và khoáng sản (02 thủ tục hành chính); lĩnh vực môi trường (01 thủ tục hành chính).

- Sở Giao thông và Vận tải rà soát 06 thủ tục hành chính quy định liên quan về lĩnh vực đường bộ.

- Sở Xây dựng rà soát 06 thủ tục hành chính quy định liên quan về lĩnh vực xây dựng.

Trên cơ sở Kế hoạch đã được phê duyệt, các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định; bên cạnh đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo Kế hoạch này./.

KC

VP UBND tỉnh