Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015

Ngày 29/05/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2358/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên...

Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015

Ngày 21/05/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của Kế hoạch triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các quy định về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm...

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường

Ngày 27/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1495/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của Kế hoạch là phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luậtt về đất đai và bảo vệ môi trường cho cán bộ, viên chức; học sinh, sinh viên; lực lượng vũ trang....

Quyết định về công nhận xã đảo

Ngày 13/4/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định. Theo đó, công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là xã đảo. Xã đảo Nhơn Châu được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành....