Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 06/10/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch triển khai tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 3671/BVHTTDL-MTNA ngày 31/8/2017, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương về việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại văn bản 303/TTr-UBND ngày 26/9/2017 về việc xin cơ chế sử dụng nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Đường Hoàng Văn Thụ nối dài; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/10/2017.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 8278/BCT-TTTN ngày 08/9/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020 triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/9/2017 đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản 8970/BCT-PC ngày 26/9/2017; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017, để báo cáo Bộ Công Thương theo quy định. 

Thùy Trang

VP UBND tỉnh