Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 03/7/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra tình trạng gây ô nhiễm mùi hôi của Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình theo nội dung phản ảnh “Người dân Bình Định bức xúc vì nhà máy xử lý nước thải gây ô nhiễm”; có biện pháp khắc phục kịp thời và trả lời cho báo chí theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 07/7/2017.

- Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định năm 2018      theo nội dung yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 2489/BGDĐT-KHTC ngày 09/6/2017; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào và UBND tỉnh.

- Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyển chọn đối tượng đủ tiêu chuẩn tham gia Dự án theo nội dung đề nghị của Quỹ học bổng Vừ A Dính tại Công văn 67/CV.VAD/2017 ngày 21/6/2017; gửi danh sách trực tiếp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo cáo UBND tỉnh.

- Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình cột tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo trì công trình, kiểm định chất lượng theo quy định, khắc phục ngay các tồn tại về chất lượng nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn vận hành.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản 1274/BXD-HTKT ngày 06/6/2017, gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng trước ngày 07/7/2017, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Về chủ trương, đồng ý giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề án quy hoạch điểm đậu đỗ xe tải và bến xe hàng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh