Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 5-4-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo nội dung Văn bản Văn bản số 935/BVHTTDL-VHCS ngày 14/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2018. 

- Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam về việc phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch Bình Định trong thời gian tới và thống nhất ý kiến, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2025/VPCP-NN ngày 05/3/2018 về việc đẩy mạnh triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

-Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực  hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 1891/BNN-TCTS ngày 08/03/2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản số 18/2017/QH14.

TL

VP UBND tỉnh