Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 29-09-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ III và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định đối với tình trạng lấn chiếm, đậu đỗ xe gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan cho điểm du lịch, tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, dọc theo tuyến Quốc lộ 1D; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm. Kịp thời thực hiện hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch triển khai Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4148/BGDĐT-GDTX ngày 08/9/2017 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

- Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể bằng văn bản về việc đầu tư xây dựng Công trình: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Phù Cát; trên cơ sở đề xuất đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng, quy hoạch tổng thể, khả năng cân đối bố trí kinh phí đầu tư; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, nợ đọng vốn; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

TL

VP UBND tỉnh