Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày -27-02-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 để triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.  

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung tại văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, trước ngày 20/3/2018.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung tại văn bản số 10959/BNN-VPĐP ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, trước ngày 20/3/2018.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2018 và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nêu trên để góp phần bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định theo chủ trương và định hướng của tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh