Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 26-01-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ gửi dự thảo Kế hoạch mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan để tham gia ý kiến, tổng hợp và hoàn chỉnh Kế hoạch nêu trên, trình UBND tỉnh.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, định mức chi hỗ trợ cụ thể đối với từng mô hình trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Kế hoạch số 76/KH-BVHTTDL ngày 05/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) trước ngày 15/4/2018.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã có liên quan xây dựng kế hoạch và đề xuất biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT, trên địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/02/2018..

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 181/BTNMT-KHTC ngày 12/01/2018 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, trình UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018 để báo cáo Bộ Tài nguyên và  Môi trường.

TL

VP UBND tỉnh