Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 21-03-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tổng Biên tập Báo Bình Định và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử theo nội dung yêu cầu Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1665/VPCP-KSTT ngày 13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2025/VPCP-NN ngày 05/3/2018 về việc đẩy mạnh triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

TL

VP UBND tỉnh