Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngà-20-07-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Về chủ trương, đồng ý giao Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện việc lắp đặt Pano tuyên truyền an toàn giao thông giữa đường bộ và đường sắt, qua địa bàn huyện Phù Mỹ, với tổng kinh phí thực hiện không vượt quá 263.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba triệu đồng), như đề nghị của Sở Tài chính và Ban An toàn giao thông tỉnh tại các Văn bản 1906/STC-TCHCSN ngày 11/7/2017.

- Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Uy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh theo đúng quy định.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn tập trung thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ đất đối với các khu dân cư đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện và phân định quỹ đất đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 18/01/2017. Chủ trương quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu vực 5, phường Nhơn Phú sẽ được UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương căn cứ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chủ đầu tư thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên giải quyết trước cho những đối tượng thực sự khó khăn về nhà ở, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

- Giao Sở Công Thương tổng hợp các đề nghị bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với việc đề nghị bổ sung vào Quy hoạch các điểm kinh doanh LPG này; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và các đơn vị liên quan tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến (eGPS) của ngân hàng vào cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bình Định (dichvucong.binhdinh.gov.vn).Đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí …bằng giải pháp không dùng tiền mặt.

- Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn dịch vụ công cấp độ 4 trong lĩnh vực quản lý vận tải, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản 84/TTr-SGTVT ngày 14/7/2017. Kinh phí thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp đào tạo, tổ chức tập huấn cấp cho Sở Giao thông vận tải trong năm 2017, theo Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 2/12/2016 của UBND tỉnh.

- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được UBND tỉnh phân công chủ trì tại Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2017.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh