Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 19-07-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đảm bảo theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

- Về chủ trương, đồng ý giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản 2367/TTr-SNN ngày 05/7/2017.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng.

- Giao UBND thị xã An Nhơn thuê tư vấn độc lập có đủ năng lực để kiểm tra, đánh giá chất lượng ô chôn lấp trước khi đưa ô chôn lấp C7 vào vận hành tạm, đảm bảo an toàn về môi trường; có phương án vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến các bãi chôn lấp hợp vệ sinh ở địa bàn lân cận khi ô chôn lấp C7 chưa kịp đưa vào vận hành.

- Đồng ý chủ trương cho UBND thị xã An Nhơn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình xây dựng Nhà trưng bày sản phẩm Làng nghề rèn Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 676/SKHĐT-KTN ngày 27/6/2017 và UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản 154/TTr-UBND ngày 20/4/2017.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung về nội dung tại Văn bản số 608/VNPT Net3-KHĐT ngày 21/6/2017 về việc đăng ký làm việc với UBND tỉnh liên quan triển khai dự án đầu tư Trạm cáp quang biển Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh