Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày-17-11-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn 3749/BKHCN-CNC ngày 07/11/2017, gửi Vụ Công nghệ cao và UBND tỉnh trước ngày 07/12/2017.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 4673/LĐTBXH-VPQGGN ngày 07/11/2017, gửi Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017 đối với báo cáo sơ bộ và trước ngày 15/3/2018 đối với báo cáo giám sát năm 2017.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 3568/BKHCN-TTra ngày 26/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp, chỉ đạo xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến việc sử dụng đất tại Dự án Khu công nghiệp Hòa Hội để xử lý theo quy định của pháp luật như đề nghị của Tổng cục Quản lý đất đai tại Văn bản 1924/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 25/10/2017; thông báo kết quả cho cơ quan báo chí biết, đồng thời gửi kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai theo quy định.

- Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại tiếp tục quản lý vận hành và duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên ngành đồ gỗ tỉnh; thực hiện việc mở sổ theo dõi và quản lý tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6251/BYT-DP ngày 01/11/2017; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 05/12/2017 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Thống nhất chủ trương cho Tổng Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vietracimex khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất đầu tư các dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió tại các xã Mỹ Thắng, Mỹ An và Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản 1009/SCT-QLNL ngày 24/10/2017. Thời gian khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ trong vòng 03 tháng, kể từ ngày cho chủ trương; Nhà đầu tư gửi hồ sơ dự án nêu trên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh.

- Giao UBND thị xã An Nhơn chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để từng bước bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và xây dựng nhà máy nước thải cho thị xã An Nhơn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Đồng ý chủ trương bàn giao 05 trụ cờ tại Công viên Long Vân cho Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn quản lý và sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền trực quan. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và các ngành liên quan lập thủ tục bàn giao và tiếp nhận theo quy định hiện hành của Nhà nước.

TL

VP UBND tỉnh