Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 14-03-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan tại Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018” kèm theo Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 26/02/2018 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Namnăm 2018, báo cáo kết quả thực hiện cho Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 749/BVHTTDL-TCDL ngày 05/3/2018, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2018 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao thành lập Ban Tổ chứcCuộc giao lưu - Tọa đàm nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh