Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 11-4-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đề xuất triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định; kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đồng ý chủ trương cho Sở Công Thương tổ chức, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung năm 2018 tại Bình Định như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản 230/SCT-QLCN ngày 23/3/2018.

-  Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 786/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/3/2017, báo cáo kết quả thực hiện cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất danh sách lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, cơ chế hoạt động...của Ban Chỉ đạo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2018.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo như hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Cục Người có công và UBND tỉnh trước ngày 14/4/2018.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp  với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực  hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 1891/BNN-TCTS ngày 08/03/2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản số 18/2017/QH14.

- Ngày 05/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Địnhdo Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định.

-Ngày 05/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1140/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài kênh mương kiên cố hóa là 167,991 km, tổng diện tích tưới là 12.643,6 ha; kinh phí hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương là 61.130 triệu đồng. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành.

-Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2018; lập báo cáo về lộ trình, thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục trong năm 2018, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh