Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày-11-05-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm theo nội dung Chỉ thị nêu trên, đồng thời thường xuyên và định kì báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.  

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định 1206/QĐ-BNN-TY ngày 07/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm.  

- Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra theo quy định và tổ chức thực hiện việc nhập số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1088/TTCP-GSTĐXLSTT về việc tăng cường công tác xử lý sau thanh tra và nhập số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 785/BXD-HTKT ngày 12/4/2017, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 778/SGDĐT-KHTC ngày 05/5/2017 về việc thực hiện miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho học sinh là con các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ làm việc với các Hội liên quan đến quyền trẻ em để thống nhất giao nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em cho một Hội thực hiện (Hội thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 31/5/2017

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Cuộc thanh tra chuyên đề về ATBXHN năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản nêu 1103/BKHCN-TTr ngày 11/4/2017, báo cáo kết quả cho Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1790/BVHTTDL-GĐ về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 1699/BTNMT –TCMT ngày 07/4/2016 về việc tổ chức hoạt động “Tháng hành động về môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2017; kết thúc “Tháng hành động về môi trường” tổng hợp kết quả thực hiện, trực tiếp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Tổng Cục môi trường trước ngày 15/8/2017.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thực hiện việc thu mua thóc dự trữ quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh