Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 06-09-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Đồng ý chủ trương cho Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án “Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2025” như đề nghị của Sở tại Tờ trình 918/TTr-SKHCN ngày 10/8/2017. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Đề án nêu trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai rà soát, đánh giá huyện nghèo trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 3407/LĐTBXH-VPQGGN ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng hợp, báo cáo kết quả cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, sắp xếp thực hiện việc hòa sóng Chương trình Lễ tôn vinh và đón Bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy – Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia theo nội dung đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn 1509/UBND-VX ngày 21/8/2017.

- Đồng ý về chủ trương giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và lộ trình thực hiện Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2017-2025 đảm bảo đạt được mục tiêu Chương trình mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện cấp nước an toàn đối với khu vực nông thôn, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng công trình, vị trí điểm đấu nối nguồn nước, quy mô đầu tư … để tổ chức triển khai đầu tư xây dựng dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường Lê Hồng Phong nối dài theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian quy hoạch vịnh Quy Nhơn theo hướng tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ mặt đường Nguyễn Huện, Xuân Diệu và đấu giá để có nguồn xây dựng hạ tầng.

- Kể từ ngày 01/9/2017 giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án du lịch, dịch vụ thuộc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu. Riêng đối với những dự án mà Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đang chi trả tiền bồi thường, thiệt hại tài sản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thì tiếp tục thực hiện hoàn thành theo quy định; những dự án đang thực hiện kiểm kê, đo dạc, áp giá bồi thường… (nếu có) thì bàn giao hồ sơ, giấy tờ lại cho UBND thành phố Quy Nhơn để thực hiện.

- Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của  Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế tại Kế hoạch số 902/KH-BCĐTƯVSATTP.

TL

VP UBND tỉnh