Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 19-4-2018

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ các định mức và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thực hiện chi và thanh quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018 đúng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Tin tổng hợp ngày 11-4-2018

toa nha vp

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đề xuất triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và chuyn đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định; kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 5-4-2018

toa nha vp

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo nội dung Văn bản Văn bản số 935/BVHTTDL-VHCS ngày 14/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2018. 

Tin tổng hợp ngày 21-03-2018

toa nha vp

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tổng Biên tập Báo Bình Định và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tin tổng hợp ngày 14-03-2018

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan tại Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018” kèm theo Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 26/02/2018 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Namnăm 2018, báo cáo kết quả thực hiện cho Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Tin tổng hợp ngày -27-02-2018

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 để triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.  

Tin tổng hợp ngày 26-01-2018

toa nha vp

Giao Sở Khoa học và Công nghệ gửi dự thảo Kế hoạch mở rộng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan để tham gia ý kiến, tổng hợp và hoàn chỉnh Kế hoạch nêu trên, trình UBND tỉnh.

Tin tổng hợp ngày 21-01-2018

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 05/01/2018 về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tin tổng hợp ngày 6-1-2018

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan về quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trình UBND tỉnh trong tháng 02/2018. 

Tin tổng hợp ngày 12-12-2017

toa nha vp

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet triển khai trong giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4088/BTTTT-TTra ngày 09/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất hoạt động cụ thể Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.