Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016

Sáng 08.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 09.02.2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước (ảnh). Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

1 luat bao chi Copy

Thực tiễn hoạt động báo chí những năm qua cho thấy, bên cạnh những nội dung cơ bản mang tính tích cực, phù hợp, Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 đã bộc lộ một số bất cập. Nhiều vấn đề vượt ra ngoài các quy định của pháp luật như: cùng một cơ quan báo chí nhưng thực hiện nhiều loại hình báo; vấn đề tài chính đối với cơ quan báo chí; vai trò của cơ quan chủ quản, tên gọi và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí; chế độ nhuận bút, thù lao và phương tiện phục vụ hoạt động nghiệp vụ…

Để khắc phục những hạn chế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn, tháng 4.2016, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung). Luật gồm 6 chương, 61 điều (tăng 25 điều); trong đó, có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ dung các quy định của Luật Báo chí hiện hành. Luật Báo chí 2016 là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới, tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống báo chí, mang tính thời đại, xây dựng một nền pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn mới. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2017.

Tiếp đó, ngày 09.02.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30.3.2017 và bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04.5.2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của Luật Báo chí 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất cho báo chí; tích cực, chủ động trong việc xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ảnh, nhất là thông tin trái chiều. Đồng thời, có biện pháp giải quyết, xử lý những tồn tại vướng mắc để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính Nhà nước và các cơ quan báo chí.

Kim Loan

VP UBND tỉnh