Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 851/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh.

giao duc PL

Ảnh minh họa

Theo đó, đăng tải toàn văn nội dung văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên Cổng thông tin điện tử, website của cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản Luật cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn bản luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết trên các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, chỉnh lý nội dung tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường theo hướng dẫn của các Bộ, ngành có thẩm quyền ở Trung ương nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới.

Trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến và tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản Luật cho Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các hội, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các đối tượng có liên quan. Đối với Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), giao Sở Tài chính thực hiện, thời gian Quý II/2018; Đối với Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản (sửa đổi), giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, thời gian: Quý IV/2018; Đối với Luật Quy hoạch, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, thời gian Quý IV/2018; Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, giao Sở Ngoại vụ thực hiện, thời gian Quý II/2018; Đối vớiLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng, giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định thực hiện, thời gian Quý I/2018.

Giao Sở Tài chính chủ trì, cân đối, bố trí kinh phí bổ sung cho các sở, ngành được giao trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến và tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản Luật. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại địa phương, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản Luật với hình thức, nội dung phù hợp; tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật ở cấp xã.

TL
VP UBND tỉnh