Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018

Ngày 12/03/2018, UBND tỉnh ban hành số 1112/UBND-VX về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

binh dang

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Duy trì và tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên về bình đẳng giới với hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với đời sống văn hóa của địa phương để nâng cao hiệu quả. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới. Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 theo chủ đề và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các hoạt động phát động được triển khai trong khoảng thời gian tuần đầu của Tháng hành động.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho người làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, người làm công tác lao động, thương binh và xã hội và cộng tác viên cấp xã.Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Định (Quyết định 4351/QĐ-UBND ngày 24/11/2016); Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 03/11/2016) và Kế hoạch thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Định (Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22/02/2018).

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu  Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trao đổi học tập kinh nghiệm và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước, quốc tế dành cho công tác bình đẳng giới. Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là vai trò của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trong công tác kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững và hiệu quả trong thực hiện bình đẳng giới.

Hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2018gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh