Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/09/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 4898/UBND-NC về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

1 thi hanh

Ảnh minh họa

Theo đó, tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh. Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 của UBND tỉnh và tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn cơ quan và các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật đối với lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, tổ chức theo dõi tình hình thi pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, pháp luật về môi trường trong phạm vi được giao quản lý.

Kịp thời rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật, cũng như theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về những vụ việc cụ thể, những vấn đề “nóng” trong thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời có giải pháp xử lý hiệu quả; quan tâm bố trí kinh phí hằng năm phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

TL

VP UBND tỉnh