Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử

Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh ban hành  số 692/ UBND-VX về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên địa bàn tỉnh.

cong bao

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (địa chỉ: chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn) thay cho việc đăng ký nhu cầu sử dụng Công báo in). Khuyến nghị các xã, phường, thị trấn chỉ đăng ký nhu cầu cấp phát Công báo in miễn phí khi chưa được trang bị máy tính, chưa có kết nối mạng Internet. Rà soát, lập danh sách các xã, phường, thị trấn đăng ký nhu cầu cấp phát Công báo in miễn phí (nếu có); gửi Trung tâm Công báo trước ngày 09/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ (qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).

Bên cạnh đó, giao Trung tâm Công báo, trên cơ sở danh sách các xã, phường, thị trấn đăng ký nhu cầu cấp phát Công báo in miễn phí do UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ (qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) trước ngày 10/02/2018.

TL

VP UBND tỉnh