Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017.

Ngày 17/5/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 2350/UBND-TH về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

1 sinh học

Ảnh minh họa

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các cơ quan thông tin tổ chức sâu rộng việc tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của da dạng sinh học, bảo tồn da dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phát động các hoạt động như: bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh; không tiêu thụ động vật quý hiếm; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân và khách du lịch về tầm quan trọng và giá trị đa dạng sinh học trong phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Giao  Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng thời lượng phát sóng về môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về chủ đề môi trường, phòng chống buôn bán động vật hoang dã nhân sự kiện ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các chương trình hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tùy vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động như: mit tinh hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017; treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu chủ đề môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã,… nhằm khuyến khích mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Sau khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng, các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10/6/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh