Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện công tác phòng, chống sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng

1 dèn

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 5749/UBND-NC về công tác phòng, chống sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, các công trình thủy lợi và bảo đảm an toàn hồ chứa

1 ho chua

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 5600/UBND-KT về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, các công trình thủy lợi và bảo đảm an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Chủ trương xử lý diện tích rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do hạn hán và cháy rừng

1 tròng rưng

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5535/UBND-TH về chủ trương xử lý diện tích rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do hạn hán và cháy rừng của BQL rừng phòng hộ huyện Hoài Nhơn.

Thực hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước, thuê bao khuyến mại không đúng quy định

1 thue bao

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 5553/UBND-VX về việc thực hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước, thuê bao khuyến mại không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty TNHH một thành viên

1 tien luong

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 5519/UBND-VX về việc triển khai thực hiện quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1 đao duc

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4534/UBND-NC về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Ảnh minh họa

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4534/UBND-NC về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp hành động, liêm chính, kiến tạo và phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ Nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

 Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần xác định rõ những nội dung cần làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác theo phương châm trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện nguyên tắc “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch; Tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của Nhân dân, về khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về chăm lo sự nghiệp văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; về đạo đức cách mạng, về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa chính quyền với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau"; "trong trước, ngoài sau", kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; Chủ động trao đổi với cấp ủy Đảng cùng cấp, rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện chuẩn mực về đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Có cơ chế, biện pháp hữu hiệu nhằm phát động và động viên toàn xã hội tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có trách nhiệm phối hợp cùng với cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TW của Thủ tướng Chính phủ với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động nghiên cứu hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân"; phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Định, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông; triển khai chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giáo viên theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, cụ thể hóa các tiêu chí, hình thức khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các hoạt động để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất với Ban Thường vụ cấp ủy Đảng cùng cấp để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả các bài viết, chương trình phát sóng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương người tốt, việc tốt; Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ triển khai, kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả đánh giá hàng năm, sơ tổng kết theo từng giai đoạn báo cáo cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh

Đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán tiền điện qua Ngân hàng, Bưu điện

1 thnah toán

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 4398/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán tiền điện qua Ngân hàng, Bưu điện.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở

1 hỗ trợ

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản 4384/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017.

an toàn giao thông

Ngày 24/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3612/UBND-KT về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhĐể đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể

Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng

1 bao ve rung

Ngày 24/8/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3627/UBND-TH về việc tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư tham gia tích cực về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;