Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5085/UBND- KT về việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

1 don vi su nghiep cong lap

Ảnh minh họa.

Để triển khai kịp thời Nghị định 141/201/NĐ-CP, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phỏ biến Nghị định 141/2016/NĐ-CP nhằm thống nhất về nhận thức trong các cấp lãnh đạo, quản lý và người lao động trong từng có quan, đơn vị và tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 141/2016/NĐ-CP.

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tại Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh, căn cứ số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục dịch vụ sự nghiệp công hiện hành và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để trình UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2016. Trong trường hợp sâu khi UBND tỉnh ban hành các Quyết định về danh mục dịch vụ và quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ và các cơ quan Trung ương có hướng dẫn bổ sung thì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Giao Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng phương án tự chủ theo quy định và tiến hành thẩm định; rà soát xây dựng lộ trình để đơn vị đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, lấy ý kiến của Sở Tài chính trước ngày 30/11/2016 và tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định phân loại các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác theo quy định và lộ trình đơn vị được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp trước ngày 10/12/2016.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án tự chủ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo đúng quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 141/2016/NĐ-CP trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc xem xét phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tự chủ tài chính, lập, phân bổ và giao dự toán và quyết toán thu, chi đối với các đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh