Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức phong trào thi đua “Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 23/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua “Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

1 chung tay vi nguoi ngheo 2017

Ảnh minh họa.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh bình quân 1,5%-2%/năm, riêng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm 5%/năm; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần); phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017.

Yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các cụm, khối thi đua và các tầng lớp nhân dân; Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cùng cấp thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua; Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện Phong trào thi đua; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn tỉnh; Hằng năm, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao  Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hằng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh