Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

quyen tieu dung

Ảnh minh họa

Mục đích khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của toàn xã hội; tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Yêu cầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 là: KINH DOANH LÀNH MẠNH - TIÊU DÙNG BỀN VỮNG. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức trong tháng 3 năm 2018. Các hoạt động vì quyền lợi của người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2018.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương; các hội đoàn thể và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Kế hoạch này và điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh