Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Ngày 02/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

xuat phat

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 18/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020” và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nhằm Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018); kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2018) và tiến tới kỷ niệm 43 Năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện Thể dục thể thao, gắn kết công tác tổ chức Ngày chạy Olympic với việc tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại địa phương; đồng thời tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và thường xuyền tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; công tác tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các địa phương phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm tạo không khí sôi nổi, hào hứng; vận động các nguồn lực xã hội đóng góp vào việc tổ chức Ngày chạy.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10/4/2018.

TL

VP UBND tỉnh