Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

1 pc toi pham

Ảnh minh họa

Mục tiêu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật, nhằm xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, văn minh, nề nếp và thân thiện.Kịp thời làm rõ nguyên nhân, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập và nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm. Phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đối với các vụ việc phức tạp nảy sinh về AN-TT ngay từ cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm lộng hành, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo AN-TT từ tỉnh đến cơ sở.

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chú ý phát hiện, đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; ngăn chặn và làm giảm tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ… Phấn đấu đến năm 2020, giảm từ 3-5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hàng năm đạt từ 75% trở lên; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. Hàng năm, truy bắt, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã (trong đó có trên 40% số đối tượng truy nã mới phát sinh). Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự; huy động nguồn triển khai thực hiện việc tổ chức ghi âm, ghi hình theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 theo lộ trình quy định.

Mục tiêu định hướng đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết đánh giá thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung đầu tư nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, duy trì các mục tiêu đạt được, xác định mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong từng giai đoạn 05 năm, với định hướng sau: Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chú ý hạn chế trọng án xảy ra, giảm tội phạm ở các tuyến, địa bàn trọng điểm… Xây dựng một xã hội trật tự, văn minh, mọi công dân có ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ pháp luật, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, khám phá, truy tố, xét xử tội phạm đảm bảo “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự.

Yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo giữ vững ổn định về AN-TT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; chú trọng công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ ngày từ cơ sở; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật, tích cực, tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chủ động tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, không để oan, sai, lọt tội phạm, nghiêm cấm bức cung, nhục hình. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện Chương trình, gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng trong phòng, chống tội phạm, các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống mại dâm và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thùy Trang 

VP UBND tỉnh