Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1 thong tin

Ảnh minh họa

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử; chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và bảo đảm hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật; UBND tỉnh yêu cầu  Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin điện tử; định hướng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên mạng để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, bổ ích, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên mạng. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thông qua hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, hội đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong việc sử dụng khai thác thông tin trên mạng. Thực hiện xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lợi dụng internet, mạng xã hội cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử … để gây mất lòng tin trong nhân dân, chống phá Đảng và Nhà nước ta.  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện rà soát, theo dõi hoạt động của các trang thông tin điện tử tại địa phương; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage, thực hiện yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.Đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội tuân thủ các quy định về bản quyền, về nguồn tin và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 của Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, trong đó lưu ý nội dung của các điều khoản chuyển tiếp; triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị mình tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội;  Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức trong việc cung cấp thông tin trên mạng, nhận thức rõ những thông tin sai sự thật, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta.

TL

VP UBND tỉnh